Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 15.5.2024

04.06.2024

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 15.5.2024 v Bratislave okrem iného:

schválila: 
- výsledky hospodárenia za obdobie I.-III.2024, 
- návrh nového Rokovacieho poriadku Dozornej rady, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 
- návrh programu Valného zhromaždenia SOZA, 
- návrhy nominácií k voľbám do Dozornej rady,
- návrhy nominácií k voľbám do Zhromaždenie delegátov,

- materiály k pozvánke na Valné zhromaždenie, 
- vyhlásenie elektronického hlasovania do orgánov SOZA,
- stanovisko Dozornej rady k výročnej správe a účtovnej závierke SOZA za rok 2023, 
- správu Dozornej rady pre Valné zhromaždenie,
- laureátov honorárnych Cien SOZA za rok 2023 (Veľká cena SOZA, zápis do Zlatej knihy SOZA)
- navýšenie rozpočtu pre kultúrne projekty SKF pre rok 2024, 
- výšku finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov o podporu z kultúrnych fondov SKF pre rok 2024, 
- návrh zmien Vyúčtovacieho poriadku, 
- spôsob vyúčtovania SLK Piešťany za rok 2022, 
- spôsob vyúčtovania autorských odmien od VoD používateľov, 
- doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na rok 2024, 
- návrh nominácie na Cenu ministerky kultúry SR, 
- spôsob rozdelenia peňažných prostriedkov zaplatených v prebiehajúcich súdnych sporoch;

 

zobrala na vedomie:
- informácie o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-IV.2024, 
- informácie zo zasadnutí Výboru ISNA a Výboru pre retransmisiu, 
- informácie o rokovaní so spoločnosťou Canal+, 
- správu zo zahraničnej služobnej cesty, 
- informáciu o odovzdaní špeciálnej Ceny SOZA za celoživotný prínos v oblasti hudby ako aj ochrany autorských práv pre Jean-Michela Jarrea.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 5.6.2024 po skončení Valného zhromaždenia SOZA.