Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10.4.2024

23.04.2024

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 10.4.2024 v Bratislave okrem iného:

schválila: 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a vydavatelia, 
- Správu o hospodárení SOZA za rok 2023,
- udelenie Špeciálnej Ceny SOZA za rok 2023,
- rozpočet SKF na rok 2024, 
- príspevok zo sociálnych programov SKF, 
- odporúčania pracovnej skupiny pre kontrolu živých podujatí, 
- odporúčania pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku, 
- odporúčania pracovnej skupiny pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní, 
- návrh na zmeny Vyúčtovacieho poriadku, 
- návrh na vytvorenie nového pracovného miesta na odbore IT;

 

zobrala na vedomie:
- informácie o výsledkoch hospodárenia za obdobie I-III/2024, 
- informácie o Deklaráciách členov Predstavenstva a Dozornej rady v zmysle Stanov SOZA,  
- informácie o návrhu programu Valného zhromaždenia, 
- informácie o príprave kandidátky k voľbám do Zhromaždenia delegátov a Dozornej rady, 
- informácie o postupe pri výbere laureátov honorárnych Cien SOZA za rok 2023, 
- informácie z mimoriadneho zasadnutia Výboru pre retransmisiu, 
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 15.5.2024.