Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 13.3.2024

19.03.2024

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 13.3.2024 okrem iného: 
 

Schválili:
- plán hospodárenia SOZA na rok 2024, 
- rozdelenie finančných prostriedkov zaplatených v súdnych sporoch vo vyúčtovaní za rok 2023, 
- vytvorenie fondu neidentifikovaných odmien za rok 2023 a jeho výšku, 
- doplnenie účtu Záväzky voči nositeľom práv z položky neadresné produkcie, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 
- zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 5.6.2024 o 13:00 v konferenčných priestoroch hotela Apollo, 
- pracovný postup a harmonogram prípravy valného zhromaždenia, 
- spôsob zvolania Zhromaždenia delegátov (podľa rozhodnutia jeho predsedu), 
- termín a miesto galavečera Cien SOZA (3.10.2024 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava), 

 

Zobrali na vedomie:
- informácie o príprave kandidátky k voľbám do Dozornej rady, 
- informácie o príprave kandidátky k voľbám do Zhromaždenia delegátov, 
- informácie o prebiehajúcich rokovaniach v oblasti retransmisie, 
- informácie o rokovaniach s RTVS, 
- informáciu o o organizačnej zmene na DRaMP
- iné informácie predstavenstva. 

 
Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 10.4.2024.