Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 7.2.2024

16.02.2024

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 7.2.2024 v Bratislave okrem iného: 

schválili: 
- hospodárske výsledky a hodnotenie plnenia finančného plánu SOZA za rok 2023
- žiadosť o príspevok zo sociálnych programov SKF, 
- termín predkladania žiadostí o podporu z kultúrnych programov SKF na rok 2024 od 1.3. do 31.3.2024,
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori, dedičia a vydavatelia;  

 

zobrali na vedomie:
- vyhodnotenie PR aktivít SOZA za rok 2023, 
- informácie zo zasadnutia Výboru ISNA a Výboru pre retransmisiu, 
- informáciu o novelizácii Smernice o vnútornom preverovaní oznámení, 
- informáciu o rozdieloch v spoločnom repartičnom kľúči OSA a SOZA, 
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 13.3.2024.