Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10.1.2024

18.01.2024

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí dňa 10.1.2024 v Bratislave okrem iného:

schválili:
- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 
- plán zahraničných pracovných ciest na 1. polrok 2024, 
- pomer rozdelenia autorskej odmeny v prípade osobitných hromadných licenčných zmlúv, 

 

zobrali na vedomie:
- predbežné výsledky hospodárenia SOZA za rok 2023,
- informáciu o uzavretí zmlúv s TV vysielateľmi a asociáciami používateľov, 
- informáciu o rokovaniach s používateľmi v oblasti retrasmisie, 
- informáciu o prebiehajúcom legislatívnom procese na úrovni EÚ, 
- informáciu o zastavení správneho konania MK SR v oblasti spoločných výberov (technické zariadenia)
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 7.2.2024.