Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 6.12.2023

12.12.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí dňa 6.12.2023 v Bratislave okrem iného

 

schválili:
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a vydavatelia, 
- zmluvu s IFPI o spolupráci v oblasti protipirátskeho boja na rok 2024, 
- príspevok zo Sociálnych programov SKF, 

 

zobrali na vedomie:
- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-XI.2023,
- informácie o SOZA Songwriting Camp-e, 
- informácie o príprave licenčných zmlúv s TV Markíza a RTVS,
- informácie o príprave kolektívnej licenčnej zmluvy s Asociáciou rádií Slovenska, 
- informácie o príprave dodatku kolektívnej licenčnej zmluvy s AHKS, 
- informácie o kontrolách podujatí so spornými hláseniami, 
- správu zo zahraničnej služobnej cesty, 
- informácie o rozhodnutí MK SR vo veci rozkladu OKS v spoločnom výbere v oblasti retransmisie, 
- informácie o nových skutočnostiach v spoločnom výbere v oblasti retransmisie, 
- informácie o žiadosti od OKS OOA-S o uzavretie dohody o zastupovaní, 
- informácie o zmene názvu oddelenia mechanických práv a filmu, 
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 10.1.2024.