Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 8.11.2023

30.11.2023

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 8.11.2023 v Bratislave okrem iného

schválila: 
- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-IX.2023, 
- zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 
- zoznam adresne vyúčtovávaných TV okruhov, 
- žiadosť o mimoriadnu zálohovú výplatu autorskej odmeny, 
- dodatok k Rámcovej a kolektívnej licenčnej zmluvy so Združením prevádzkovateľov kín;
 

zobrala na vedomie: 
- predbežné výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-X.2023, 
- deklarácie členov Predstavenstva a Dozornej rady v zmysle Stanov SOZA, 
- informácie o galavačere Cien SOZA 2022, 
- informácie zo zasadnutia Výboru ISNA a Výboru pre retransmisiu, 
- informácie o rokovaniach s TV vysielateľmi, 
- správy zo zahraničných služobných ciest, 
- informáciu o výkone dohľadu MK SR, 
- informáciu o rozhodnutí Protimonopolného úradu vo vzťahu k LITA
- iné informácie Predstavenstva. 
 

Ďalšie riadne zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 6.12.2023 v Bratislave.