Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 4.10.2023

09.10.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 4.10.2023 v Bratislave okrem iného: 
 

Schválili:
- zmeny Sadzobníka autorských odmien v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení,
- zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie diel rozhlasovým a televíznym vysielaním, 
- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 
- zmeny Sadzobníka spoločných odmien za používanie predmetov ochrany retransmisiou, 
- zahraničnú služobnú cestu;

 

Rozhodli:
- o žiadostiach o priznanie príspevkov zo sociálnych fondov SKF, 
 

Zobrali na vedomie: 
- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-IX.2023, 
- informáciu o príprave galavečera Cien SOZA 2022, 
- informáciu o ďalšom postupe pri výkone spoločnej správy v oblasti retransmisie, 
- informáciu o rokovaniach s TV vysielateľmi,
- informáciu o nákladoch v dlhodobých súdnych sporoch,
- informáciu o workshope OpenMusE v spolupráci s Inštitútom kultúrnej politiky,
- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 8.11.2023 v Bratislave.