Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 6.9.2023

22.09.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 6.9.2023 v Bratislave okrem iného:

schválili:

- výsledky hospodárenia za obdobie I.-VI.2023,
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 
- návrh na rozdelenie príspevkov pre tvorcov filmovej hudby z SKF, 
- návrh pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku informovať MK SR o možnosti zastupovania zvukových majstrov, 
- zmeny sadzobníka autorských odmien za používania diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí, 
- zmeny sadzobníka za použivanie diel retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén, 
- zmeny sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel výrobou a šírením zvukových a audiovizuálnych nosičov, 
- úpravu tlačív "Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých nosičov a technických zariadení" a "Hlásenie o vývoze a odoslaní tovaru", 

 

zobrali na vedomie:

- informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-VIII.2023,
- informáciu o pripravovanom galavečeri Cien SOZA 2022, 
- informáciu o SOZA Songwriting Campe, 
- informáciu o digitalizácii procesov SKF v rámci kultúrnych fondov, 
- informáciu o pokračovaní digitalizácie procesov v Oddelení hudobných produkcií, 
- informáciu o ukončení súdneho sporu, 
- informáciu o výkone dohľadu MK SR vo vzťahu k spoločným výberom v oblasti retransmisie, 
- informáciu o stanovisku MK SR vo veci (spolu)autorstva audiovizuálneho diela, 
- informáciu o pripravovanom workshope s MK SR a Inštitútom kultúrnej politiky v rámci projektu OPENMUSE, 
- informáciu o stretnutí Predstavenstva SOZA s ministerkou kultúry SR, 
- informáciu o organizačnej zmene na Licenčnom odbore, 
- informáciu o plánovanom výberovom konaní,
- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 4.10.2023 v Bratislave.