Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 12.7.2023

24.07.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 12.7.2023 v Bratislave okrem iného: 

 

Schválili:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori, dedičia a vydavatelia, 

- širšie nominácie (longlisty) štatistických Cien SOZA za rok 2022, 

- vypísanie výzvy na podporu tvorcov filmovej hudby z SKF s termínom ukončenia prijímania žiadostí 31.8.2023, 

- podmienky na rozdelenie podpory tvorcov filmovej hudby z SKF, 

- návrh dohody o urovnaní, 

- doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 2. polrok 2023, 

 

Zobrali na vedomie:

- informácie o predbežných výsledkov hospodárenie za obdobie I.-VI.2023, 

- informácie o príprave galavečera Cien SOZA 2022, 

- informácie o prípravách vyúčtovania verejného vykonania živým prevedením,

- informácie o rokovaniach s TV Markíza, 

- informácie o stave súdnych konaní s významnými používateľmi, 

- informácie o novelizácii Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019, 

- informácie o organizáciách žiadajúcich oprávnenie MK SR na výkon kolektívnej správy práv, 

- informácie o dohľade MK SR nad výkonom kolektívnej správy vo vzťahu k sadzobníku pre retransmisiu a vysielanie, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie riadne zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 6.9.2023.