Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10.5.2023

18.05.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 10.5.2023 okrem iného:

 

Schválila: 

- výsledky hospodárenia za obdobie I.-III.2023, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- návrh programu Valného zhromaždenia SOZA zvolaného na 7.6.2023, 

- zmenu termínu Galavečera Cien SOZA 2022, 

- laureátov honorárnych Cien SOZA za rok 2021 a 2022, 

- žiadosť o príspevok v sociálne zhoršených pomeroch zo sociálnych fondov SKF, 

- na základe návrhu Rady SKF výšku finančných príspevkov pre jednotlivých žiadateľov o podporu z kultúrnych fondov SKF, 

- dodatok ku kolektívnej zmluve s Asociáciou rádií Slovenska;

 

Poverila: 

- Predstavenstvo SOZA na podanie správy o výsledkoch hospodárenia SOZA za rok 2022 na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 7.6.2023;

 

Odporučila: 

- Zhromaždeniu delegátov SOZA schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku za rok 2022;

 

Vyhlásila: 

- elektronické hlasovanie o návrhu novelizácie Stanov SOZA;

 

Zobrala na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-IV.2023, 

- informácie zo zasadnutí Výboru ISNA a Výboru pre retransmisiu, 

- správu zo zahraničnej služobnej cesty, 

- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 14.6.2023.