Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 5.4.2023

18.04.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 5.4.2023 v Bratislave okrem iného: 

 

Schválili:

- žiadosti o prijate za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, 

- Správu o hospodárení a činnosti SOZA za rok 2022, 

- termín a miesto konania galavečera Cien SOZA 2022, 

- počty udeľovaných honorárnych ocenení a mechanizmus výberu laureátov Cien SOZA za rok 2021 a 2022,

- vytvorenie fondu neidentifikovateľných odmien za rok 2022 vo výške 10% z brutto príjmov z podielu SOZA z ISNA,

- doplnenie účtu Záväzky voči nositeľom práv za rok 2022 z položky neadresné produkcie,

- návrh rozpočtu SKF a zároveň navýšenie prostriedkov kultúrnych programov SKF z rezervy SKF v takej výške, aby v rezerve ostalo, v súlade so Štatútom SKF, 15% disponibilných prostriedkov, 

- dočasné zníženie zrážok do SKF od roku 2023 do prijatia novej legislatívy o umeleckých fondoch,

- dodatočnú zrážku z verejných práv z odmien vyplácaných do zahraničia podľa platných medzinárodných zmlúv, 

- návrh Pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku (úprava koeficientov, úprava Vyúčtovacieho poriadku, mechanizmus kompenzácie autorov v prípade neadresne vyúčtovávaných programových okruhov),

- návrh Expertnej pracovnej skupiny pre kontrolu živých podujatí,

- návrh Pracovnej skupiny pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní, 

- návrh zmien Vyúčtovacieho poriadku SOZA, 

- návrh zmluvy so spoločnosťou MINT Digital Services pre oblasť video-on-demand, 

- mimoriadne opatrenie o právomoci Predstavenstva SOZA v čase pandémie, vojny, živelnej pohromy alebo inej mimoriadne závažnej udalosti, rozhodovať o udelení výnimiek a zliav z platných Sadzobníkov SOZA bez predchádzajúceho súhlasu DR SOZA za predpokladu dodržania povinnosti informovať o jednotlivých prípadoch takéhoto postupu predsedu a podpredsedu DR SOZA s časovým obmedzením do 31.12.2023 a možnosťou následného predĺženia, 

- doplnenie plánu zahraničných služobných ciest;

 

Zobrali na vedomie:

- informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-III.2023, 

- návrh programu Valného zhromaždenia SOZA,

- správu zo zahraničnej služobnej cesty, 

- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 10.5.2023.