Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 8.3.2023

20.03.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 8.3.2023 okrem iného:

Schválili:
- finančný plán SOZA na rok 2023,
- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 
- zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 7.6.2023 v hoteli Apollo v Bratislave,
- pracovný postup a harmonogram prípravy Valného zhromaždenia SOZA, 
- zmenu štatútu Cien SOZA, 
- nominácie na Cenu ministerky kultúry SR,
- zvolanie Expertnej pracovnej skupiny pre kontrolu živých podujatí, 
- zvolanie Pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku, 
- zvolanie Pracovnej skupiny pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní; 

Zobrali na vedomie:
- informáciu o podpísaní memoranda o porozumení s MK SR týkajúceho sa programu Open Music Europe,
- informáciu o začatí správneho konania zo strany MK SR, 
- iné informácie Predstavenstva.

Ďalšie riadne zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 5.4.2023.