Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 8.2.2023

16.02.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 8.2.2023 okrem iného: 


Schválili:

- hospodárske výsledky SOZA za rok 2022 s konštatovaním, že finančný plán bol splnený,

- nákup techniky a softvéru pre serverovú infraštruktúru vrátane inštalačných prác,

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a vydavatelia, 

- podanie žaloby na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom,

- termín predkladania žiadostí o podporu z Kultúrnych programov SKF od 1.3. do 31.3.2023,

- doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 1. polrok 2023,

 

Zobrali na vedomie:

- informácie o vyhodnotení aktivít spojených so storočnicou SOZA, 

- informácie o verejnej prezentácii Sadzobníka spoločných odmien za používanie predmetov ochrany retransmisiou na pôde MK SR, 

- informácie zo zasadnutí Výborov ISNA a Aliancie 

- informácie o úvodnom stretnutí konzorcia projektu Open Music Europe, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 8.3.2023.