Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 11.1.2023

31.01.2023

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 11.1.2023 okrem iného:

Schválili: 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách členovia a vydavatelia, 

- individuálnu žiadosť o priznanie príspevku zo Sociálnych programov SKF, 

- návrh Rámcovej zmluvy o náhradách odmien,

- harmonogram zahraničných služobných ciest na rok 2023;
 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za celý kalendárny rok 2022, 

- informácie o aktivitách súvisiacich so storočnicou SOZA, 

- vyhodnotenie PR aktivít SOZA za rok 2022, 

- informáciu o uzatvorení Kolektívnej licenčnej zmluvy s Asociáciou rádií Slovenska, 

- informáciu o uzatvorení zmlúv s RTVS na roky 2022 a 2023, 

- informáciu o uzatvorení urovnaní v oblasti retransmisie,

- informáciu o rokovaniach so SAPA o pristúpení k spoločným výberom v oblasti retransmisie, 

- správu zo zahraničnej služobnej cesty,

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie riadne zasadnutie Dozornej SOZA sa uskutoční dňa 8.2.2023.