Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 7.12.2022

20.12.2022

Schválili:

- zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel rozhlasovým a televíznym vysielaním,

- príspevok zo Sociálnych programov SKF, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 

- zmluvu o spolupráci s IFPI v oblasti protipirátskeho boja, 

- návrh kolektívnej licenčnej zmluvy s Asociáciou rádií Slovenska,

- návrh na nomináciu člena predstavenstva SOZA. 

 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-XI.2022, 

- informácie o rokovaniach so SAPA o pristúpení k spoločným výberom v oblasti retransmisie, 

- informácie o návrhu Dohody o spoločnej správe v oblasti retransmisie, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, 

- informácie o aktivitách spojených so storočnicou SOZA, 

- správu zo zahraničnej služobnej cesty, 

- informácie o novele Autorského zákona, 

- informácie o plánoch na spresnenie vyúčtovania živých predvedení, 

- informáciu o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva S. Danóczyho k 31.12.2022, 

- iné informácie predstavenstva.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 11.1.2023.