Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 9.11.2022

22.11.2022

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 9.11.2022 v Bratislave okrem iného: 

 

Schválili:

- výsledky hospodárenia za obdobie I.-IX.2022, 

- zmeny Sadzobníka autorských odmien za použivanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori, 

- doplnené znenie Koncepcie finančného manažmentu, 

- znenie predpisu Vykonávanie zrážok do rezervného fondu pre nezastupovaných nositeľov práv podľa Autorského zákona,

- úpravu Vyúčtovacieho poriadku SOZA, 

- odporúčanie Pracovnej skupiny k Vyúčtovaciemu poriadku týkajúce sa reklamácií, 

- individuálne žiadosti o mimoriadnu zálohovú výplatu autorskej odmeny, 

- vytvorenie pracovnej skupiny na úpravu Štatútu Cien SOZA, 

- doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 2. polrok 2022;

 

Zaviazali: 

- Predstavenstvo SOZA k uzavretiu dodatku zmluvy s OZ Hurhaj o poskytnutí príspevku z SKF;

 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-X.2022, 

- Deklarácie členov Predstavenstva SOZA v zmysle Stanov SOZA, 

- informácie o rokovaniach s RTVS a LOTOS,

- informácie o urovnaní s Huawei, 

- informácie o rokovaniach so SAPA o pristúpení k spoločným výberom v oblasti retransmisie, 

- informácie zo zasadnutí ISNA a Aliancie, 

- informácie o Galavečeri a ďalším aktivitám spojeným so storočnicou SOZA, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 7.12.2022.