Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 5.10.2022

21.10.2022

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5.10.2022 okrem iného: 

 

Schválila:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- úpravu Rokovacieho poriadku Dozornej rady, 

- rozdelenie príspevkov pre tvorcov filmovej hudby zo Sociálneho a kultúrneho fondu, 

- grantovú zmluvu s Európskou komisiou v rámci dotačného programu Horizon Europe,

- individuálnu žiadosť o mimoriadnu zálohovú výplatu autorskej odmeny za rok 2022;

 

Zobrala na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-IX.2022, 

- informácie o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách súvisiacich so storočnicou SOZA,

- informácie o rokovaniach s RTVS, 

- informácie o pristúpení SAPA k spoločným výberom v oblasti retransmisie, 

- správu zo zahraničnej služobnej cesty (Praha - OSA), 

- informácie o rokovaniach k novele Autorského zákona, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 9. novembra 2022.