Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 13.9.2022

13.09.2022

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 7.9.2022 v Bratislave okrem iného:
 

Schválili: 

- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-VI.2022,

- zmeny v Sadzobníku autorských odmien za používanie diel káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén,

 - zmeny v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel rozhlasovým a televíznym vysielaním,

zmeny v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a vydavatelia, 

- zámer upraviť Vyúčtovací poriadok SOZA v časti vyúčtovania neadresných honorárov,

- príspevky so Sociálnych programov SKF, 

- harmonogram zahraničných služobných ciest na 2. polrok 2022;

 

Zobrali na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-VIII.2022, 

- informácie o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách súvisiacich so storočnicou SOZA, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, Huawei a M7 Group,

- informácie o rokovaniach o pristúpení SAPA k Aliancii, 

- správu z Valného zhromaždenia BIEM, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 5.10.2022.