Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 1.6.2022

06.06.2022

Členovia Dozornej rady na svojom zasadnutí 1.6.2022 okrem iného:

 

Schválili:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia,

 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-V.2022,

- informácie o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách spojených so storočnicou SOZA,

- informácie o rokovaniach s RTVS, SAKT a APKT,

- informáciu o podpísaní kolektívnej licenčnej zmluvy s Asociáciou hudobných klubov Slovenska,

- správu z Valného zhromaždenia GESAC,

- správu z pripravovaného stretnutia k nadchádzajúcemu Valnému zhromaždeniu CISAC,

- informáciu o návrhu Mk SR zriadiť Komoru profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre,

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 15.6.2022 v Bratislave