Komuniké zo zasadnutia DR zo dňa 11.5.2022

17.05.2022

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.5.2022 v Bratislave okrem iného: 
 

Schválila:

- výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-III.2022, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori a dedičia, 

- návrh programu Valného zhromaženia SOZA 2022 v Bratislave, 

- návrhy nomináciií pre voľby do Rozhodcovskej a Zaraďovacej komisie na Valnom zhromaždení SOZA 2022, 

- návrhy materiálov k pozvánke na Valné zhromaždenie SOZA 2022,

- správu Dozornej rady pre Valné zhromaždenie SOZA 2022,

- finančné príspevky podpôr z Kultúrnych programov SKF, 

- finančný príspevok zo Sociálneho programu SKF, 

- rozdelenie finančných príspevkov obdržaných z fondu solidarity CISAC na pomoc utečencom z Ukrajiny;
 

Zobrala na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia SOZA za obdobie I.-IV.2022, 

- priebežne aktualizované informácie o aktivitách súvisiacich so 100. výročím založenia SOZA, 

- informácie o rokovaniach s RTVS a Asociáciou slovenských kúpeľov,

- informácie zo zasadnutia Výboru ISNA a Aliancie, 

- iné informácie Predstavenstva;

 

Poverila:

- Predstavenstvo SOZA na podanie správy o výsledkoch hospodárenia SOZA za rok 2021 na Valnom zhromaždení SOZA 2022; 
 

Vyhlásila:

- elektronické hlasovanie týkajúce sa novelizácie Stanov SOZA a volieb do Rozhodcovskej a Zaraďovacej v období 26.5.-3.6.2022;

 

Odporučila: 

- Zhromaždeniu delegátov schváliť výročnú správu a účtovnú závierku SOZA za rok 2021.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 1.6.2022.