Komuniké zo zasadnutia DR zo dňa 9.2.2022

11.02.2022

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom online zasadnutí 9.2.2022 okrem iného

Schválili:

- hospodárske výsledky SOZA za rok 2021 s konštatovaním, že finančný plán na rok 2021 bol splnený, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- predbežný rozpočet SKF na rok 2022, 

- žiadosti zo sociálnych programov SKF, 

- termín na predkladanie žiadostí do SKF 2022 v termíne od 1.3. do 31.3.2022, 

- zrušenie uznesenia DR č. 4 z 12.1.2022 týkajúce sa definitívneho určenia miesta konania Galavečera storočnice SOZA,

- rozdelenie peňažných prostriedkov zaplatených v prebiehajúcich súdnych sporoch vo vyúčtovaní za rok 2021;

Zobrali na vedomie: 

- informácie o úprave formulárov pre žiadateľov kultúrnych projektov, 

- informácie o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách súvisiacich so storočnicou SOZA,

- informácie o rokovaniach s M7 Group, TV Joj a RTVS, 

- informácie zo zasadnutí Výboru ISNA a Aliancie, 

- informácie o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií, 

- informácie o aktivitách SOZA súvisiacich s novelizáciou AUtorského a Mediálneho zákona, 

- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 9.3.2022