Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 8. 12. 2021

15.12.2021

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom online zasadnutí 8.12.2021 okrem iného:

 

Schválili:

- zmeny Sadzobníka autorských odmien za verejné vykonanie a verejný prenos diel,

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- zmluvu s IFPI o spolupráci v oblasti protipirátskeho boja na rok 2022,

- dodatok k rámcovej a kolektívnej licenčnej zmluve pre kiná, 

- dodatok ku kolektívnej licenčnej zmluve s Asociáciou rádií Slovenska, 

- dodatok k dohode o spoločnej správe Aliancie, 

 

Zobrali na vedomie: 

- informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-XI.2021, 

- informáciu o stave príprav celoročného projektu 100 rokov SOZA, 

- správu z Valného zhromaždenia GESAC, 

- informáciu o rokovaniach s M7 Group,  

- informáciu o rokovaniach výboru ISNA a Aliancie, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, TV Joj a TA3, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 12.1.2022