Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 13.10.2021

22.10.2021

Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 13.10.2021 v Bratislave okrem iného: 

Schválila: 

- zmenu v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí

- zmenu v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel rozhlasovým a televíznym vysielaním

- žiadosti za prijatia za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- zmenu Štatútu SKF v časti Sociálne programy,  

- zmenu Štatútu SKF v časti Kultúrne programy, 

- predĺženie lehoty na udeľovanie výnimiek a zliav zo sadzobníkov SOZA počas pandémie COVID19 do 31.3.2022.

 

Zobrala na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-IX.2021, 

- informáciu o prijatí Protikorupčného kódexu, 

- informáciu o prípravách celoročnej kampane 100 rokov SOZA, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, s TV Joj a TA3, 

- informáciu o rokovaniach s M7 Group, 

- informáciu o medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele Autorského zákona, 

- informáciu o návrhu zákona o mediálnych službách,

. iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 10.11.2021 v Bratislave.