Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 08.09.2021

09.09.2021

Schválili:

- výsledky hospodárenia za 1. polrok 2021, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori, dedičia a vydavatelia, 

- príspevky zo sociálnych fondov SKF v zmysle návrhu Rady SKF, 

- príspevky tvorcom filmovej hudby z kultúrnych fondov SKF,

- návrh Zásad zálohového vyplácania honorárov , 

- návrh prípravy celoročných aktivít pri príležitosti 100 rokov SOZA v r. 2022 a s tým súvisiaci predbežný rozpočet 

 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-VIII. 2021,

- informácie o urovnanaich v oblasti náhrad odmien, 

- informácie o rokovaniach s RTVS, 

- informácie o rokovaniach s MAC TV, 

- informácie o rokovaniach s M7 Group

- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 13.10.2021.