Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2021

08.07.2021

 

Schválili: 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- návrh na rozdelenie kompenzácií tvorcom živo predvádzanej hudby z prostriedkov SKF, 

- vypísanie výzvy na podporu tvorcov filmovej hudby v termíne od 15.7. do 31.8.2021, 

- kritériá na rozdelenie podpory tvorcov filmovej hudby, 

- dohodu o urovnaní s Huawei Technologies za obdobie do 31.12.2018.

 

Zobrali na vedomie: 

- informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-VI.2021, 

- informáciu o rokovaniach s RTVS, 

- informáciu o rokovaniach / súdnych sporoch v oblasti retransmisie, 

- informácie o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií, 

- iné informácie Prestavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie DR SOZA sa uskutoční 8.9.2021 v Bratislave.