Kompenzácia mimoriadnej situácie

10.06.2021


V súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 na sektor hudobnej kultúry vyhlásila Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 9. júna 2021 Výzvu na kompenzáciu mimoriadnej situácie – „Kompenzácia tvorcom živo predvádzanej hudby“. Cieľom tejto výzvy je kompenzovať autorom stratu príjmov za živé predvedenia v súvislosti s prijatými protipandemickými opatreniami v uplynulom období.

Kompenzácia bude vyplácaná v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu všetkým tvorcom živo predvádzanej hudby, ktorým boli za obdobie rokov 2017 až 2019 vyplatené honoráre presahujúce sumu spolu 300 € za živé predvedenia na území Slovenskej republiky.

Záujemcovia o kompenzáciu sa môžu o túto formu podpory uchádzať prostredníctvom žiadosti, ktorú je môžu podať v termíne od 10. júna do 28. júna 2021. Na získanie podpory je potrebné vyplniť nižšie priložený formulár, ktorý treba poslať emailom na adresu dominika.semanakova@soza.sk. Formulár je možné doručiť do sídla SOZA aj poštou alebo osobne v stanovenom termíne (v prípade poštou podaných žiadostí rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Aby sa znížila administratívna záťaž pri spracovávaní individuálnych žiadostí, podal dňa 10.06.2021 predseda Dozornej rady SOZA hromadnú žiadosť v mene všetkých tvorcov živo predvádzanej hudby, zastúpených SOZA na základe Dohody o zastupovaní. Na základe tejto hromadnej žiadosti tvorcovia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritéria na poskytnutie príspevku, budú môcť získať kompenzáciu bez podávania individuálnej žiadosti.

 V prípade otázok kontaktujte príslušnú pracovníčku SOZA:

Dominika Semaňáková
Tel.: 02/50 20 27 45
Email:
dominika.semanakova@soza.sk


Žiadosť
Štatút SKF

Sociálne programy