Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2021

10.06.2021

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 09.06.2021 v Bratislave okrem iného:

 

Schválili:

- hlavné vyúčtovanie za rok 2020 a s ním súvisiace vyúčtovania, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- mimoriadne opatrenie o predĺžení právomoci Predstavenstva v čase pandémie Covid19 udeľovať výnimky a zľavy z platných sadzobníkov SOZA do 30.9.2021, 

- príspevok v náhlej núdzi zo Sociálnych programov SKF, 

- vypísanie výzvy na príspevok zo sociálneho programu SKF "Kompenzácia tvorcom živo predvádzanej hudby",

 

Poverili:

- predsedu Dozornej rady SOZA na podanie žiadosti o kompenzáciu tvorcom živo predvádzanej hudby v mene všetkých tvorcov živo predvádzanej hudby zastúpených SOZA na základe Dohody o zastupovaní, ktorí spĺňajú kritériá na poskytnutie príspevku 

 

Zobrali na vedomie: 

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-V.2021, 

- výstupy z rokovania Valného zhromaždenia SOZA, 

- informáciu o rokovaniach s MAC TV, 

- informáciu o rokovaniach s RTVS, 

- informáciu rokovaniach v oblasti retransmisie, 

- informáciu o spore so SAPA, 

- informáciu o rokovaniach s Huawei, 

- informáciu o pripravovanej zmene sadzobníka živých podujatí, 

- informáciu o online stretnutí GESAC Madrid Group, 

- informáciu o online Valnom zhromaždení GESAC, 

- informáciu o postupe prípravy novely Autorského zákona,

- iné informácie Predstavenstva. 

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady sa uskutoční 07.07.2021.