Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 05.05.2021

06.05.2021

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 5.5. 2021 okrem iného:
 

 

Schválili: 

- výsledky hospodárenia SOZA za 1. štvrťrok 2021, 

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- návrh programu Valného zhromaždenia SOZA zvolaného na 2.6.2021, 

- správu Dozornej rady pre Valné zhromaždenie SOZA,

- držiteľov honorárnych Cien SOZA za roky 2019 a 2020, 

- termín a miesto konania galavečera Cien SOZA 2020, 

- navýšenie rozpočtu pre Kultúrne programy SKF, 

- výšku finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov o podporu z Kultúrnych programov SKF v zmysle návrhu predloženého Radou SKF, 

- príspevok v náhlej núdzi zo Sociálnych programov SKF, 

- návrh Pracovnej skupiny pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní, 

- návrh Pracovnej skupiny k vyúčtovaciemu poriadku týkajúci sa koeficientov pre vyúčtovanie neadresných prostriedkov podľa hlásení rádií pre vyúčtovanie za rok 2020, 

 

Poverili: 

- Predstavenstvo SOZA podať správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 na Valnom zhromaždení SOZA 2.6.2021, 

 

Odporučili: 

- Zhromaždeniu delegátov SOZA schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SOZA za rok 2020, 

 

Zobrali na vedomie: 

- informáciu o priebežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-IV.2021, 

- informáciu zo zasadnutia Výboru ISNA, 

- informáciu zo zasadnutia Výboru Aliancie, 

- informáciu o rokovaniach s MAC TV, 

- informáciu o rokovaniach s RTVS, 

- iné informácie Predstavenstva SOZA. 

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 9.6.2021.