Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 14.04.2021

15.04.2021

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom  zasadnutí 13.4. 2021 okrem iného: 

 

Schválili:

- žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, 

- Správu o činnosti a hospodárení SOZA za rok 2020, 

- rozpočet Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na rok 2021, 

- návrh Rady SKF na priznanie príspevkov zo sociálnych programov SKF,

- úpravu Štatútu a súvisiacich predpisov SKF, 

- dokument Vykonávanie zrážok do Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA,

- spôsob vyúčtovania platieb MAC TV, Markíza Slovakia a TV Šláger Premium, 

- odporúčania pracovnej skupiny k živým podujatiam, 

- výšku príspevku na kompenzáciu výpadku živých predvedení,

 

Odložili:

- rozhodnutie o návrhoch na honorárne Ceny SOZA za roky 2019 a 2020 na májové zasadnutie Dozornej rady,

 

Zobrali na vedomie informácie: 

- o predbežných výsledkoch hospodárenia za 1. štvrťrok 2021, 

- o návrhu programu Valného zhromaždenia SOZA 2021,

- o návrhu hamonogramu Cien SOZA 2020,

- o mediálnyych výstupoch dotýkajúcich sa činnosti a predstaviteľov SOZA za obdobie IX/2020 - III/2021,

- o rokovaniach s MAC TV, 

- o súdnych konaniach s APKT a SAKT, 

- o rokovaniach s Huawei, 

- o mimosúdnom urovnaní s AHRS,  

- iné informácie Predstavenstva SOZA

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 5.5.2021.