Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 10.03.2021

12.03.2021

 

Dozorná rada SOZA na svojom online zasadnutí 10.3.2021 okrem iného:

Schválila:

- finančný plán SOZA na rok 2021,

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia, 

- zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 2.6.2021, pracovný postup a harmonogram jeho prípravy,

- vytvorenie fondu neidentifikovateľných odmien za rok 2020 v zmysle Autorského zákona,

- doplnenie účtu Záväzky voči nositeľom práv z prostriedkov na rozdelenie z položky neadresné produkcie,

- priznanie príspevku zo sociálnych programov SKF,

 

Zriadila:

- pracovnú skupinu pre efemérnu hudbu vo filmovom vyúčtovaní,

 

Zobrala na vedomie:

- informáciu o rokovaniach s MAC TV, 

- informáciu o mimosúdnom urovnaní s AHSR,

- informáciu o nákladoch so súdnymi spormi so SAPA, 

- informáciu o podpísaní zmluvy s RTVS na rok 2021,

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 14.04.2021