Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 14.10.2020

19.10.2020

 

 

Členovia Dozornej rady SOZA na svojom online zasadnutí 14.10.2020 okrem iného: 

 Schválili:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách členovia a dedičia, 

- návrh programu Valného zhromaždenia SOZA,

- návrh nominácie kandidátov pre voľby do Dozornej rady,

- návrh nominácie kandidátov do Zhromaždenia delegátov,

- návrhy materiálov k pozvánke na Valné zhromaždenie SOZA,

- vyhlásenie elektronického hlasovania o otázkach, ktoré majú byť predmetom Valného zhromaždenia v rozmedzí od 29.10. do 6.11.2020,

- správu Dozornej rady pre Valné zhromaždenie SOZA,

- návrh na rozdelenie príspevkov pre tvorcov filmovej hudby z prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu,

- možnosť predĺženia termínu realizácie schválených projektov SKF do konca roka 2021

- možnosť požiadať o vyplatenie zálohy honorárov do výšky 50% za rok 2020 od termínu 15.10.2020 a zároveň zníženie minimálnej výšky honorárov potrebnej pre podanie žiadosti o vyplatenie zálohy honorárov na 100 EUR.

 

Zobrali na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-IX.2020, 

- informáciu o zániku členstva s hlasovacími právami členov SOZA v zmysle Stanov SOZA,

- informáciu o rokovaniach s TV Joj, SAPA, APKT a SAKT,

- informáciu o uzatvorení zmluvy s TA3, 

- iné informácie Predstavenstva.

 

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 4. novembra 2020.