Plné obnovenie fakturácie

17.06.2020

 

 

SOZA obnovuje fakturácie autorských odmien

Vážení používatelia hudby,

od počiatku fungovania výnimočných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 hľadáme ústretové riešenia zohľadňujúce dopady na prevádzky s hudbou. Preto sme počas tohto obdobia umožňovali používateľom hudby požiadať o odloženie splatnosti faktúry.

Keďže poslaním SOZA je aj naďalej zastupovať skladateľov, textárov a vydavateľov hudobných diel a  zabezpečovať odmenu za ich tvorivú činnosť, dovoľujeme si vás informovať, že počnúc 15. júnom bola obnovená fakturácia autorských odmien na základe uzatvorených licenčných zmlúv.

V mene skladateľov, textárov a vydavateľov hudby sme vám vopred vďační, že uhradením faktúry podporujete kreatívnu tvorbu, odmeňujete tvorivú činnosť a umožňujete jej ďalší vznik.

Pri zvažovaní ďalšieho postupu bolo naším cieľom splniť prísľub o zohľadnení dopadov COVID-19 na používateľov hudby pri zachovaní prehľadnosti a administratívnej nenáročnosti. Dôležitú úlohu zohráva aj rôznorodosť jednotlivých prevádzok.

V prípade, že niektorá z prevádzok uvedených na vašej faktúre bola z dôvodu vládnych opatrení uzatvorená, máte možnosť e-mailovou správou na adresu uvedenú na tohtoročnej alebo minuloročnej faktúre od SOZA alebo písomnou žiadosťou na adresu SOZA, Rastislavova 3, 821 08, Bratislava 2 požiadať o:

  • zohľadnenie tejto skutočnosti (faktúra bude znížená o sumu zodpovedajúcu 3 mesiacom)
  • odloženie splatnosti faktúry (splatnosť Vašej faktúry môže byť predĺžená až na 90 dní)
  • rozdelenie faktúry do viacerých splátok (fakturovaná čiastka môže byť rozdelená napríklad na 6 mesačných splátok)

 

Všetky žiadosti sa budeme snažiť vybaviť v primeranej lehote. Dovoľujeme si vás však už teraz poprosiť o zhovievavosť a ústretovosť, ak by došlo k oneskoreniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Uvedomujeme si, že  pandemická kríza skomplikovala život takmer každému. Skladateľky a skladatelia, textárky a textári patria k ľuďom, ktorí často nemali možnosť uchádzať sa o štátnu pomoc. Kultúra a kreatívny priemysel sa ocitli medzi odvetviami, na ktoré pandémia COVID-19 doľahla ako na prvé a odznie medzi poslednými. Všetky kultúrne podujatia boli zakázané už 10. marca a sú na jednom z posledných miest pri postupnom uvoľňovaní a bezpečnostných opatrení.

Prajeme vám pevné zdravie a čo najlepšie zvládnutie tohto náročného obdobia.