SOZA a COVID-19

22.04.2020

 

Zmeny v platbách autorom a finančná pomoc - súhrnné informácie

V súvislosti s pandémiou prinášame súhrnné informácie, ktoré sa týkajú zmien v platbách pre nositeľov práv a finančnej pomoci v náhlej núdzi pre členov SOZA.

Dozorná rada SOZA schválila mimoriadnu pomoc, na základe ktorej môže s časovým obmedzením do 30. júna 2020 nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár do výšky 50% minuloročnej odmeny. Platí to v prípadoch, keď jeho honorár za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahol v poslednom vykonanom hlavnom (letnom) vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur. 

SOZA zároveň schválila možnosť požiadať o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze v maximálnej výške 290 eur. Na tieto účely vyčlenila z rozpočtu Sociálneho a kultúrneho fondu sumu 40.000 eur. Žiadosti sa vybavujú priebežne, prioritu majú žiadatelia, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v žiadosti. Keďže sú prostriedky na rozdelenie obmedzené, prosíme všetkých žiadateľov, aby k žiadosti pristupovali zodpovedne a žiadali o príspevok iba v prípade, ak sa z dôvodu koronakrízy ocitli bez akéhokoľvek príjmu. Spoločne tak môžeme pomôcť našim autorským kolegom, ktorí to najviac potrebujú.

Bližšie informácie a formulár žiadosti nájdete tu.

SOZA prijala aj opatrenia zmierňujúce dopady súčasnej situácie spôsobenej pandémiou pre používateľov hudobných diel, s ktorými má uzavretú platnú licenčnú zmluvu, alebo ktorí si o zmluvu požiadali, a ktorých prevádzky boli zatvorené z rozhodnutia štátnych orgánov.

Viac o možnosti znižovania platieb autorských odmien a odloženia splatnosti faktúr si môžete prečítať tu.

 

Na ďalších opatreniach SOZA spolupracuje s Ministerstvom kultúry SR, ktoré zriadilo dočasnú pracovnú skupinu pre riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky v oblasti kultúry.
Z každého odvetvia kultúry má ministerstvo jedného reprezentanta, vrátane hudby, ktorú na rokovaniach zastupuje predseda Dozornej rady SOZA, p. Matúš Jakabčic, s podporou členov predstavenstva. Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti momentálne zhromažďuje pripomienky, ktoré by sa do opatrení vlády v oblasti kultúry mohli zapracovať.

SOZA je otvorená návrhom, nápadom a pripomienkam svojich členov, ktoré by mohli opatrenia vylepšiť – neváhajte nám ich adresovať na email: predstavenstvo@soza.sk.

Pre lepšiu orientáciu v podporných opatreniach pre umelcov prikladáme aktuálne opatrenia zo strany štátu:

 

Opatrenia zo strany štátu


Národná rada Slovenskej Republiky schválila dňa 31. 3. 2020 finančnú pomoc pre zamestnancov, firmy a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Na základe nej bude štát poskytovať viacero príspevkov, ktoré majú pomôcť preklenúť tvrdé dopady koronavírusu. 
 
Jedným z opatrení je aj príspevok pre SZČO v prípade tých, ktoré mali povinnosť prerušiť alebo obmedziť vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, alebo v prípade tých, ktoré vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti prerušiť alebo obmedziť nemuseli, ale poklesli im tržby najmenej o 20%.
 
Medzi SZČO, ktorých sa bude tento príspevok týkať, patria aj autori a umelci, ktorí vykonávajú činnosť podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon).
 
Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.
Príspevok nebude možné poskytnúť SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer.
 
SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 

Príspevok za marec 2020
• 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
• 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
• 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
• 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac
 

Príspevok za apríl 2020
• 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
• 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
• 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
• 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac
 
Pod pojmom "tržba" si treba v prípade subjektu, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, predstaviť sumu výnosov (teda to, čo fakturoval).
V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky) ide o sumu skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.
SZČO je povinný preukázať pokles tržieb*
v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu čestným vyhlásením. Tieto vyhlásenia budú po skončení mimoriadnej situácie predmetom následných kontrol.
Oprávnené obdobie je odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr od 12. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.
Príspevok bude vyplácať miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Žiadosti o podporu budú prijímať od 6. apríla 2020 a prostriedky sa začnú vyplácať 15. apríla 2020. Žiadosť sa bude zadávať elektronicky a v krátkom čase po zaslaní žiadosti budú príspevky nabiehať na účty.


* Porovnanie poklesu tržieb
Ak zamestnávateľ/SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka 2019, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v rovnakom mesiaci minulého roka. (Porovná sa marec 2020 a marec 2019).
Ak mal zamestnávateľ/SZČO v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné príjmy, alebo má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok 2019. Voľba spôsobu zistenia poklesu tržieb je na rozhodnutí zamestnávateľa/SZČO. Tento spôsob môže zvoliť aj zamestnávateľ/SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka, ak v rovnakom mesiaci minulého roka ešte nepodnikal. 
Ak zamestnávateľ/SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, ale podnikať začal až po tomto mesiaci, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.
Ak zamestnávateľ/SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, ale podnikať začal až po tomto mesiaci a ešte počas minulého roka, môže si zvoliť aj spôsob porovnania tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za časť minulého roka.

 
Podrobnejšie informácie nájdete na:  
www.pomahameludom.sk
www.neprepustaj.sk
https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/prispevok-pre-podnikatelov-koronavirus

 

Zamestnanci SOZA pracujú od 26. marca v režime homeoffice až do odvolania. Sú dostupní na mailoch a prepojení cez svoje pôvodné telefonické linky. V prípade, že sa potrebujete s nami spojiť, kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete tu:

http://www.soza.sk/stranka/kontakt