Pomoc členom SOZA v mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19

12.05.2020

 

Dozorná rada SOZA včera schválila na svojom mimoriadnom hlasovaní návrhy Predstavenstva o mimoriadnej pomoci členom SOZA.

  1. Zálohové preddavky na autorské honoráre

S časovým obmedzením do 30. júna 2020 môže každý nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár do výšky 50% minuloročnej odmeny, ak jeho honorár za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahol v poslednom vykonanom hlavnom (letnom) vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur. 

O zálohové vyplatenie honorára môže každý nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať e-mailom na adrese ekonomicke@soza.sk prostredníctvom vyplnenej, podpísanej a oscanovanej žiadosti.

Po schválení Predstavenstvom SOZA bude zálohový honorár poukázaný na účet uvedený v žiadosti.

  1. Príspevok v náhlej núdzi

V úsilí čo najviac zmierniť dopady súčasnej ekonomickej krízy SOZA umožňuje svojim autorom, aby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA požiadali o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze. Na pomoc autorom SOZA vyčlenila rozpočet vo výške 40.000 eur.

O pomoc v náhlej núdzi môžu prostredníctvom e-mailu na adrese pr@soza.sk požiadať členovia – fyzické osoby, ktorí nemajú v súčasnosti iné príjmy a stratili z dôvodu vládnych opatrení predovšetkým honoráre zo živých podujatí. Potrebné je zaslať vyplnenú, podpísanú a oscanovanú žiadosť spolu s čestným prehlásením.

Suma jednorazovej paušálnej podpory je vo výške 290 eur (t.j. polovica minimálnej mzdy v SR).

Po bezodkladnom spracovaní zaslaných dokumentov bude schválená suma poukázaná na účet uvedený v žiadosti.

Formulár žiadosti nájdete tu.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu.