Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 4.3.2020

25.03.2020

 

 

Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 4.3.2020

 

Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 4.3.2020 v Bratislave okrem iného:

schválili:

a) finančný plán SOZA na rok 2020,

b) žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategóriách autori, dedičia, vydavatelia,

c) zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na 3.6.2020 v Bratislave, pracovný postup a harmonogram jeho prípravy,

d) zvolanie Zhromaždenia delegátov jeho predsedom,

e) limit pre adresné vyúčtovanie z online služieb YouTube za 1. polrok 2019 a Spotify za rok 2019

 

Dozorná rada zobrala na vedomie informácie:

a) o príprave kandidátky do volieb Dozornej rady a Zhromaždenia delegátov,

b) o rokovaniach so SAPA,

c) zo zahraničných služobných ciest,

d) o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,

e) Predstavenstva SOZA.

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 8.4.2020 v Bratislave.