Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 15.1.2020

21.01.2020

Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 15.1.2020 v Bratislave okrem iného:

schválili:
a) žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autori,
b) vyúčtovanie nových kanálov RTVS,
c) presun zostatkov z vyúčtovaní SV18, H181, H171, H162 a FN18 do Fondu neidentifikovaných odmien za rok 2018,
d) zmeny v Smernici o prístupe k informáciám v súvislosti s implementáciou GDPR,
e) doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 1. polrok 2020.

Dozorná rada zobrala na vedomie informácie:
a) o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-XII.2019,
b) o rokovaniach a stretnutí na MK SR súvisiacim s ISNA,
c) o urovnaniach s povinnými osobami v oblasti náhrad odmien,
d) o uzatvorení licenčnej zmluvy a dohody o urovnaní s MAC TV s.r.o. (TV Joj)
e) o licenčnej zmluve s TA3,
f) o dodatku ku Kolektívnej licenčnej zmluve s ANRTS,
g) o stave rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií,
h) zo zahraničných služobných ciest,
i) o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,
j) Predstavenstva SOZA.

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 12.2.2020 v Bratislave.