Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.12.2019

09.07.2020
Členovia Dozornej  rady SOZA na svojom zasadnutí 11.12.2019  v Bratislave okrem iného schválili:

a) zmeny v Sadzobníku autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí*,
b) zmeny v Sadzobníku autorských odmien za  používanie hudobných diel rozhlasovým a televíznym vysielaním*,
c) zmeny Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (verejné vykonanie a verejný prenos diel)*,
d) zmenu znenia Koncepcie finančného manažmentu,
e) žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autori a dedičia,
f) zmluvu o spolupráci s IFPI ČR v oblasti protipirátskej činnosti na rok 2020,
g) návrh Rady SKF na poskytnutie príspevku zo sociálnych fondov SKF,
h) návrh Rady SKF na presun prostriedkov z rezervy SKF,
i) návrh Dohody o urovnaní s MAC TV s.r.o. (TV JOJ),
j) návrh Hromadnej licenčnej zmluvy s MAC TV s.r.o. (TV JOJ),
k) novú Kolektívnu licenčnú zmluvu s ANRTS,
l) návrh na doplnenie zahraničných služobných ciest na 1. polrok 2020.


Dozorná rada zobrala na vedomie:

a) informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-XI.2019,
b) informácie o vzťahoch s významnými používateľmi,
c) informáciu o zasadnutí Výboru ISNA,
d) informácie zo zahraničných služobných ciest,
e) informácie o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,
f) iné informácie Predstavenstva SOZA.


Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 15.1.2020  v Bratislave.

* V prípade záujmu právnických osôb združujúcich používateľov o prerokovanie uvedených zmien v sadzobníkoch, takéto osoby môžu kontaktovať SOZA prostredníctvom e-mailu licencne@soza a telefónnych čísiel v sekcii Kontakty.