Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019

13.11.2019
Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.9.2019 v Bratislave okrem iného: 

schválila:
a) výsledky hospodárenia SOZA za obdobie 1.-VI.2019
b) žiadosti z prijatie za člena
c) výšku režijnej zrážky z online príjmov
d) úpravy vyúčtovacieho poriadku
e) predĺženie termínu na podávanie žiadostí o príspevok pre tvorcov filmovej hudby do 31.10.2019
f) doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 2. polrok 2019

zobrala na vedomie:
a) výsledky hospodárenia za obdobie I.-VIII.2019
b) smernicu o vnútornom systéme preverovania oznámení
c) informáciu o príprave galavečera Cien SOZA 2018
d) informáciu o rokovaniach s významnými používateľmi
e) informáciu o zasadnutí výboru Aliancie
f) informáciu o zasadnutí výboru a pracovnej skupiny ISNA
g) informáciu o uzatvorení zmluvy s RTVS
h) informáciu o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií
i) iné informácie Predstavenstva SOZA

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 1.10.2019 v Bratislave.