Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.11.2019

13.11.2019
Členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 6.11.2019 v Bratislave okrem iného: 

schválili:
a) vyhodnotenie výsledkov hospodárenia za obdobie I.-IX.2019
b) realizáciu projektu nákupu a prestavby IT infraštruktúry
c) žiadosti o prijatie za člena v kategórii autori
d) vytvorenie zmiešanej pracovnej skupiny so zastúpením autorov filmovej hudby
e) zmeny Vyúčtovacieho poriadku - schválený návrh bude predložený na najbližšie rokovanie Zhromaždenia delegátov
f) návrh rozdelenia príspevkov z prostriedkov SKF
g) hromadnú licenčnú zmluvu s TV Markíza
h) doplnenie zahraničných služobných ciest na 2. polrok 2019

zobrali na vedomie:
a) informáciu predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie I.-X.2019
b) informácie o vzťahoch s významnými používateľmi
c) informáciu o monitoringu médií za obdobie VIII.-X.2019
d) informácie zo zahraničných služobných ciest
e) o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií
f) iné informácie Predstavenstva SOZA

Ďalšie rokovanie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 11.12.2019 v Bratislave.