Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 2. 10. 2019

09.10.2019
Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 1.10.2019 v Bratislave okrem iného: 

 

- zobrali na vedomie:

a) informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-IX.2019

b) informáciu o splnení povinnosti členov Predstavenstva a Dozornej rady SOZA podľa článku 18.2. písm. k) Stanov SOZA

c) informáciu o priebehu galavečera vyhlasovania Cien SOZA za rok 2018

d) informáciu o rokovaniach a vzťahoch s niektorými významnými používateľmi 

e) správy zo zahraničných služobných ciest

f) informáciu o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií

g) informácie Predstavenstva SOZA

 

- schválili:

a) žiadosti o prijatie za člena SOZA

b) žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu

c) návrh na doplnenie zahraničných služobných ciest

d) návrh na vytvorenie nového pracovného miesta

 

Ďalšie zasadnutie Dozornej rady SOZA sa uskutoční 6.11.2019