Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.7.2019

17.07.2019
Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 10.7.2019 v Bratislave okrem iného:

- zobrali na vedomie výsledky hospodárenia SOZA za 1. polrok 2019,

- schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia,

- zobrali na vedomie informáciu o štatistických cenách SOZA za rok 2018,- rozhodli o úprave kritérií príspevkov na podporu filmovej hudby zo Sociálneho a kultúrneho fondu,

- schválili návrh spolupráce so spoločnosťou MINT v oblasti online,- schválili rámcový návrh urovnania v oblasti prevádzkovateľov káblovej retransmisie

- schválili návrh hromadnej a rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy s RTVS,- zobrali na vedomie:
a) informácie o rokovaniach s veľkými používateľmi,
b) informácie o urovnaniach v oblasti náhrad odmien,
c) informácie o vyplatených doplatkoch v rámci reklamácií,

- zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.