SOZA zverejňuje historicky prvú Správu o slovenskom hudobnom priemysle

01.04.2019

Hudba ako druh umenia je odrazom našej schopnosti tvoriť, čím sa človek odlišuje od ostatných stvorení. Pod slovom hudba si mnohí z nás vybavia refrén obľúbenej pesničky, alebo notový zápis plný grafických symbolov. Hudba v poslucháčoch zanecháva rôznorodú emóciu, umelecký zážitok, ktorý sa dá len veľmi ťažko popísať, prípadne kvantifikovať. Okrem umeleckej hodnoty má však hudba a hudobný priemysel významnú ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá je v kontexte s kultúrnou hodnotou častokrát opomínaná. Hudba pritom viaže na seba množstvo profesií a služieb: od autorov, hudobníkov, technikov, manažérov až po učiteľov, ktorí v súčte generujú neza­nedbateľný dopad na národné hospodárstvo a zamestnanosť.

Vďaka rozsiahlej digitalizácii sa dnes hudobný priemysel stáva masovým medzinárodným trhom plným príležitostí a výziev pre každú konkurencieschopnú ekonomiku. Uvedomujeme si, že pokiaľ majú byť v oblasti kultúrnych politík prijímané zásadné rozhodnutia, je potrebné pracovať predovšetkým s faktami a analýzami, ktoré sú práve v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku len málo dostupné. Ambíciou tejto správy je poukázať na ekonomický prínos hudobného priemyslu doma a v zahraničí, na základe spracovaných verejne dostupných dát, prieskumov a medzinárodných porovnaní a otvoriť tak vecnú diskusiu o jeho budúcnosti na Slovensku.

Vďaka unikátnej spolupráci medzi organizáciami SOZA, SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum bolo možné v priebehu ostatných štyroch rokov zozbierať dostatočné množstvo informácií, ktoré poskytujú iný ako len umelecký pohľad na hudbu a všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na jej vzniku a šírení. Veríme, že táto správa pomôže upriamiť pozornosť všetkých činiteľov, či už v súkromnom sektore alebo v oblasti verejných politík, na ekonomickú opodstatnenosť hudobného priemyslu a prispeje k prijímaniu informovaných rozhodnutí garantujúcich jeho udržateľný rozvoj.

Táto správa je vytvorená pomocou databáz CEEMID (Central European Entertainment and Media Industry Databases), ktoré vznikli v rámci medzinárodnej spolupráce SOZA, ďalších organizácií kolektívnej správy a konzultanta tejto správy, za účelom lepšieho merania a informovania o hospodárskych ukazovateľoch hudobného priemyslu a širšieho odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu. CEEMID kompiluje tie isté štatistiky podrobnejšie z rovnakého základného zdroja Eurostatu. 

Jej autorom je Daniel Antal (www.danielantal.eu), CFA - maďarský analytik a ekonomický konzultant, ktorý v súčasnosti pôsobí v Holandsku. Na jeho konte je viacero publikácií, v ktorých sa venuje analýze hudobného, v širšom ponímaní kreatívneho, priemyslu v Maďarsku ako aj v regióne strednej Európy. Aj Správa o slovenskom hudobnom priemysle prináša najrozličnejšie ukazovatele v porovnaní s blízkymi a demograficky porovnateľnými krajinami ako Maďarsko, Rakúsko a Chorvátsko.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle