Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.3.2019

12.03.2019

Prítomní členovia (14 z 15) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.3.2019 v Bratislave okrem iného: 

- na základe odporúčania Ekonomickej komisie schválili návrh finančného plánu na rok 2019,

- schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia,

- schválili zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 5.6.2019 v Bratislave (konferenčná miestnosť Doprastavu a.s., Košická 52) so začiatkom o 13:00,

- schválili pracovný postup prípravy Valného zhromaždenia,

- schválili harmonogram prípravy Valného zhromaždenia,

- schválili rozpočet Sociálneho a kultúrneho fondu na rok 2019,

- schválili návrh na zvýšenie percentuálneho podielu z nákladov na realizáciu programov podľa Štatútu SKF na rok 2019,

- v súlade s návrhom Rady SKF schválili navrhovanú výšku finančných príspevkov pre jednotlivých žiadateľov o podporu z Kultúrnych programov SKF v súhrnnej výške 34 750 EUR,

- zobrali na vedomie aktuálne informácie:
a) o spoločnej správe organizácii kolektívnej správy v oblasti náhrad odmien
b) k analýze sadzobníka odmien za používanie hudby prostredníctvom technických zariadení
c) o rokovaniach s veľkými používateľmi,

- zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.

 Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 3.4.2019 v sídle SOZA.