Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.2.2019

08.02.2019
 Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.2.2019 v Bratislave okrem iného:  

- schválili s uspokojením hospodárske výsledky SOZA za rok 2018,

- vyhodnotili plnenie finančného plánu za rok 2018 ako veľmi uspokojivé,

- zobrali na vedomie návrh zmeny vykazovania hospodárskych výsledkov,

- schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autor a vydavateľ,

- zobrali na vedomie informáciu o zvolení Daniela Mateja za predsedu Rady SKF

- schválili poskytnutie príspevkov zo sociálnych programov podľa návrhu Rady SKF,

- v súlade s odporúčaním Rady SKF sa nestotožnili s návrhom na úpravu sociálnych programov SKF,

- schválili návrh na optimalizáciu vyhlasovania grantových kôl SKF

- zobrali na vedomie aktuálne informácie:
a) o dohode o spoločnej správe v oblasti káblovej retransmisie
b) o priebehu rokovaní o spoločnej správe v oblasti náhrad odmien
c) o rokovaniach s veľkými používateľmi

- schválili doplnenie plánu zahraničných služobných ciest na 1. polrok 2019,

- zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.

 Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 6.3.2019 v sídle SOZA.