Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 9.1.2019

11.01.2019
 Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 9.1.2019 v Bratislave okrem iného:

 - zobrali na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie január – december 2018,

 - schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autor, dedičia a vydavateľ.

- schválili návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Dozornej rady SOZA,

 - schválili návrh úpravy Reklamačného poriadku SOZA

 - schválili návrh kandidáta SOZA  na udelenie Ceny ministerky kultúry SR v oblasti profesionálneho umenia za rok 2018,

 - zobrali na vedomie aktuálne informácie:
a) o úprave Sadzobníkov SOZA v súvislosti s novelou Autorského zákona
b) o priebehu spoločných výberov v oblasti technických zariadení
c) o spoločnej správe v oblasti náhrad odmien
d) o spoločnej správe v oblasti káblovej retransmisie
e) o rokovaniach s veľkými používateľmi

 - zobrali na vedomie informácie zo zahraničných služobných ciest:
a) ERA – Konferencia o Európskom autorskom práve 2018
b) GESAC Madrid Group
c) seminár CISAC/BIEM, Artisjus – Najnovšie trendy v oblasti náhrady odmien,

 - zobrali na vedomie informácie Predstavenstva o iných aktuálnych záležitostiach.

 Ďalšie rokovanie Dozornej rady sa uskutoční 6.2.2019 v sídle SOZA.